ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 51 67 48 207 255 51 224 275 46 166 212 8 84 92 184 190 374 353 922 1,275
บริหารธุรกิจ 16 29 45 48 107 155 51 74 125 46 31 77 8 18 26 133 60 193 302 319 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 16 16 55 55 42 42 20 20 14 14 70 70 70 147 217
บธ.บ.การตลาด 13 13 52 52 31 31 11 11 4 4 60 60 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 48 48 51 51 46 46 8 8 63 63 232 232
บัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
บช.บ.การบัญชี 10 10 59 59 102 102 85 85 45 45 130 130 431 431
ศิลปศาสตร์ 12 12 41 41 48 48 50 50 21 21 51 51 51 172 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 14 14 23 23 22 22 7 7 15 15 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 27 27 25 25 28 28 14 14 36 36 36 100 136
รวมทั้งหมด 16 51 67 48 207 255 51 224 275 46 166 212 8 84 92 184 190 374 353 922 1,275