ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
การออกแบบ 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82
รวมทั้งหมด 6 6 10 10 30 30 17 17 4 4 15 15 82 82