ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 7 28 35 31 123 154 35 148 183 27 119 146 10 43 53 11 146 157 121 607 728
บริหารธุรกิจ 7 18 25 31 68 99 35 64 99 27 41 68 10 9 19 11 71 82 121 271 392
บธ.บ.การจัดการ 12 12 55 55 54 54 29 29 9 9 43 43 202 202
บธ.บ.การตลาด 6 6 13 13 10 10 12 12 28 28 69 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 31 31 35 35 27 27 10 10 11 11 121 121
บัญชี 9 9 47 47 73 73 57 57 25 25 65 65 276 276
บช.บ.การบัญชี 9 9 47 47 73 73 57 57 25 25 65 65 276 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 11 11 21 21 9 9 10 10 60 60
รวมทั้งหมด 7 28 35 31 123 154 35 148 183 27 119 146 10 43 53 11 146 157 121 607 728