ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 36 135 135 86 86 59 59 30 30 70 70 416 416
พืชศาสตร์ 19 19 61 61 44 44 28 28 18 18 170 170
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 18 53 53 37 37 26 26 18 18 152 152
เรียนรวม 40 40 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 3 3 27 27 18 18 11 11 3 3 23 23 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 8 8 2 2 23 23 69 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 13 13
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 39 39 15 15 11 11 5 5 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.ประมง 4 4 7 7 5 5 16 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 30 30 9 9 8 8 5 5 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 8 8 9 9 9 9 4 4 7 7 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 8 8 9 9 6 6 1 1 7 7 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 36 36 135 135 86 86 59 59 30 30 70 70 416 416