ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 36 135 135 86 86 59 59 30 30 70 70 416 416
พืชศาสตร์ 19 19 61 61 44 44 28 28 18 18 170 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7 2 2 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 18 53 53 37 37 26 26 18 18 152 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 40 40 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 3 3 27 27 18 18 11 11 3 3 23 23 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 7 2 2 1 1 1 1 13 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 20 20 15 15 8 8 2 2 23 23 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 39 39 15 15 11 11 5 5 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 30 30 9 9 8 8 5 5 60 60
วท.บ.ประมง 4 4 7 7 5 5 16 16
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 8 8 9 9 9 9 4 4 7 7 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 8 8 9 9 6 6 1 1 7 7 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 36 36 135 135 86 86 59 59 30 30 70 70 416 416