ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 13 6 50 56 14 54 68 17 40 57 4 14 18 56 85 141 97 256 353
บริหารธุรกิจ 10 10 6 39 45 14 45 59 17 29 46 4 6 10 56 77 133 97 206 303
ปวส.การจัดการ 3 3 8 8 6 6 1 1 19 19 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 6 6 3 3 2 2 11 11 24 24
บธ.บ.การจัดการ 5 5 25 25 36 36 26 26 6 6 47 47 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 6 14 14 17 17 4 4 56 56 97 97
ศิลปศาสตร์ 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 11 11 9 9 11 11 8 8 8 8 50 50
รวมทั้งหมด 13 13 6 50 56 14 54 68 17 40 57 4 14 18 56 85 141 97 256 353