ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 212 212 204 204 131 131 36 36 155 155 772 772
พืชศาสตร์ 8 8 60 60 44 44 36 36 12 12 9 9 169 169
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 4 49 49 38 38 31 31 10 10 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 19 19 14 14 12 12 6 6 8 8 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 83 83 78 78 53 53 11 11 27 27 263 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 8 8 6 6 2 2 1 1 22 22 45 45
ปวส.ประมง 2 2 8 8 4 4 5 5 5 5 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 42 42 44 44 35 35 9 9 132 132
วท.บ.ประมง 1 1 25 25 24 24 11 11 1 1 62 62
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 50 50 68 68 30 30 7 7 35 35 203 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 6 6 11 11 5 5 10 10 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 14 14 21 21 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 28 28 34 34 16 16 2 2 14 14 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 34 212 212 204 204 131 131 36 36 155 155 772 772