ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 23 23 54 54 68 68 12 12 123 123 285 285
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 18 18 34 34 32 32 3 3 60 60 152 152
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 20 20 11 11 28 28 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 14 21 21 3 3 32 32 70 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 24 24 4 4 30 30 75 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 12 12 5 5 33 33 58 58
รวมทั้งหมด 5 5 23 23 54 54 68 68 12 12 123 123 285 285