ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 286 286 1,208 1,208 1,157 1,157 480 480 131 131 1,095 1,095 4,357 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 289 289 259 259 124 124 25 25 177 177 937 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 44 44 40 40 14 14 1 1 33 33 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 44 44 17 17 13 13 3 3 36 36 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 150 150 156 156 78 78 16 16 73 73 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 37 37 5 5 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 5 5 3 3 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 438 438 491 491 186 186 73 73 442 442 1,721 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 7 7 35 35 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 13 13 14 14 13 13 2 2 98 98 144 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 16 18 18 2 2 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 40 156 156 146 146 33 33 2 2 67 67 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 82 82 146 146 87 87 38 38 142 142 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 90 90 80 80 23 23 3 3 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 75 75 76 76 13 13 1 1 184 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 4 4 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 38 38 213 213 172 172 65 65 19 19 148 148 655 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 29 29 41 41 11 11 5 5 34 34 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 151 151 79 79 24 24 12 12 83 83 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 94 268 268 235 235 105 105 14 14 328 328 1,044 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 5 5 2 2 53 53 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 29 29 128 128 70 70 15 15 65 65 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 95 95 100 100 60 60 10 10 157 157 476 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 286 286 1,208 1,208 1,157 1,157 480 480 131 131 1,095 1,095 4,357 4,357