ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 286 286 1,208 1,208 1,157 1,157 480 480 131 131 1,095 1,095 4,357 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 24 131 131 167 167 62 62 4 4 131 131 519 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 75 75 76 76 13 13 1 1 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 289 289 259 259 124 124 25 25 177 177 937 937
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 9 9 4 4 32 32 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 44 44 40 40 14 14 1 1 33 33 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 150 150 156 156 78 78 16 16 73 73 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 24 24 37 37 5 5 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 44 44 17 17 13 13 3 3 36 36 127 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 5 5 3 3 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 363 363 415 415 173 173 72 72 380 380 1,475 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 11 11 11 11 7 7 35 35 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 13 13 14 14 13 13 2 2 98 98 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 82 82 146 146 87 87 38 38 142 142 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 40 156 156 146 146 33 33 2 2 67 67 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 16 18 18 2 2 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 90 90 80 80 23 23 3 3 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 4 4 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 34 34 180 180 120 120 35 35 17 17 117 117 503 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 29 29 41 41 11 11 5 5 34 34 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 151 151 79 79 24 24 12 12 83 83 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 245 245 196 196 86 86 13 13 290 290 923 923
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 9 9 7 7 4 4 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 5 5 2 2 53 53 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 95 95 100 100 60 60 10 10 157 157 476 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 4 4 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 29 29 128 128 70 70 15 15 65 65 307 307
รวมทั้งหมด 286 286 1,208 1,208 1,157 1,157 480 480 131 131 1,095 1,095 4,357 4,357