ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 23 4 27 69 15 84 80 20 100 49 11 60 18 6 24 106 27 133 345 83 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 14 4 18 51 15 66 62 20 82 46 11 57 16 6 22 89 27 116 278 83 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 33 33 45 45 35 35 15 15 59 59 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 4 15 15 20 20 11 11 6 6 27 27 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 18 18 17 17 11 11 1 1 30 30 80 80
สหวิทยาการ 9 9 18 18 18 18 3 3 2 2 17 17 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 9 17 17 16 16 3 3 2 2 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 23 4 27 69 15 84 80 20 100 49 11 60 18 6 24 106 27 133 345 83 428