ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 118 118 141 141 95 95 40 40 147 147 566 566
พืชศาสตร์ 7 7 41 41 55 55 32 32 18 18 3 3 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 8 8 13 13 5 5 2 2 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 32 32 37 37 26 26 14 14 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 60 60 67 67 45 45 12 12 195 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 10 10
ปวส.ประมง 2 2 2 2 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 42 42 43 43 36 36 8 8 132 132
วท.บ.ประมง 5 5 13 13 21 21 8 8 1 1 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 17 17 19 19 18 18 10 10 37 37 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 11 11 14 14 7 7 30 30 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 7 7 2 2 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 7 7 11 11
รวมทั้งหมด 25 25 118 118 141 141 95 95 40 40 147 147 566 566