ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 118 118 141 141 95 95 40 40 147 147 566 566
พืชศาสตร์ 7 7 41 41 55 55 32 32 18 18 3 3 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 32 32 37 37 26 26 14 14 114 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 8 8 13 13 5 5 2 2 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 60 60 67 67 45 45 12 12 195 195
ปวส.ประมง 2 2 2 2 1 1 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 10 10
วท.บ.ประมง 5 5 13 13 21 21 8 8 1 1 48 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 42 42 43 43 36 36 8 8 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 17 17 19 19 18 18 10 10 37 37 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 6 6 7 7 2 2 21 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 11 11 14 14 7 7 30 30 72 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 7 7 11 11
รวมทั้งหมด 25 25 118 118 141 141 95 95 40 40 147 147 566 566