ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 63 29 92 304 66 370 395 115 510 308 60 368 74 14 88 270 89 359 1,414 373 1,787
การออกแบบ 32 32 127 127 138 138 141 141 49 4 53 107 5 112 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 12 12 65 65 36 36 42 42 21 21 39 39 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 15 15 42 42 60 60 20 20 31 31 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 17 47 47 60 60 39 39 8 8 37 37 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 22 94 94 85 85 33 33 2 2 56 56 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 17 69 69 48 48 22 22 2 2 38 38 196 196
ทล.บ.เซรามิก 5 5 25 25 37 37 11 11 18 18 96 96
ศิลปกรรม 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 66 66 115 115 60 60 10 10 84 84 364 364
สถาปัตยกรรม 9 9 83 83 172 172 134 134 23 23 107 107 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 3 3 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 2 27 27 64 64 54 54 13 13 35 35 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 6 50 50 105 105 80 80 10 10 72 72 323 323
รวมทั้งหมด 63 29 92 304 66 370 395 115 510 308 60 368 74 14 88 270 89 359 1,414 373 1,787