ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 94 94 57 57 17 17 4 4 118 118 301 301
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 37 37 24 24 3 3 1 1 20 20 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 3 3 10 10 3 3 1 1 8 8 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 3 3 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 26 26 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 34 34 16 16 6 6 2 2 68 68 129 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 10 2 2 2 2 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 24 14 14 4 4 2 2 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 23 23 17 17 8 8 1 1 30 30 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 4 4 3 3 2 2 17 17 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 19 19 14 14 6 6 1 1 42 42
รวมทั้งหมด 11 11 94 94 57 57 17 17 4 4 118 118 301 301