ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 123 433 433 298 298 119 119 15 15 988 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 12 12 41 41 24 24 1 1 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 28 28 18 18 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 162 162 145 145 68 68 11 11 437 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 118 118 101 101 43 43 5 5 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 13 25 25 24 24 6 6 2 2 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 20 20 19 19 4 4 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 46 149 149 59 59 9 9 2 2 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 46 149 149 59 59 9 9 2 2 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 110 110 53 53 18 18 1 1 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 17 17 8 8 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 98 98 36 36 10 10 164 164
รวมทั้งหมด 123 123 433 433 298 298 119 119 15 15 988 988