ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 123 433 433 298 298 119 119 15 15 988 988
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 174 174 186 186 92 92 12 12 516 516
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 28 28 18 18 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 13 25 25 24 24 6 6 2 2 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 118 118 101 101 43 43 5 5 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 20 20 19 19 4 4 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 46 149 149 59 59 9 9 2 2 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 46 149 149 59 59 9 9 2 2 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 110 110 53 53 18 18 1 1 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 17 17 8 8 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 98 98 36 36 10 10 164 164
รวมทั้งหมด 123 123 433 433 298 298 119 119 15 15 988 988