ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 24 24 37 37 50 50 34 34 13 13 158 158
วิทยาศาสตร์ 16 16 20 20 25 25 10 10 5 5 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 20 20 25 25 10 10 5 5 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 17 17 25 25 24 24 8 8 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 6 6 9 9 2 2 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 11 11 16 16 22 22 8 8 59 59
รวมทั้งหมด 24 24 37 37 50 50 34 34 13 13 158 158