ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 53 56 28 149 177 19 180 199 12 124 136 5 58 63 3 3 67 567 634
บริหารธุรกิจ 3 30 33 28 85 113 19 68 87 12 51 63 5 14 19 3 3 67 251 318
บธ.บ.การจัดการ 8 8 49 49 49 49 30 30 9 9 1 1 146 146
บธ.บ.การตลาด 5 5 14 14 5 5 11 11 2 2 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 28 28 19 19 12 12 5 5 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 22 22 14 14 10 10 3 3 1 1 67 67
บัญชี 21 21 54 54 96 96 52 52 34 34 257 257
บช.บ.การบัญชี 21 21 54 54 96 96 52 52 34 34 257 257
ศิลปศาสตร์ 2 2 10 10 16 16 21 21 10 10 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 16 16 21 21 10 10 59 59
รวมทั้งหมด 3 53 56 28 149 177 19 180 199 12 124 136 5 58 63 3 3 67 567 634