ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 32 32 87 87 95 95 19 19 250 250
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 23 23 46 46 36 36 6 6 127 127
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 4 4 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 7 20 20 33 33 7 7 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 7 20 20 33 33 7 7 68 68
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
รวมทั้งหมด 17 17 32 32 87 87 95 95 19 19 250 250