ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 32 32 87 87 95 95 19 19 250 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 14 14 68 68 88 88 17 17 188 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 7 7 20 20 33 33 7 7 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 4 4 65 65
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
รวมทั้งหมด 17 17 32 32 87 87 95 95 19 19 250 250