ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 385 385 1,318 1,318 1,249 1,249 625 625 182 182 66 66 3,825 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 99 99 288 288 248 248 116 116 33 33 1 1 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 40 40 40 40 18 18 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 145 145 138 138 67 67 20 20 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 6 6 1 1 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 472 472 488 488 241 241 94 94 64 64 1,474 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 64 64 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 80 80 44 44 11 11 2 2 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 168 168 141 141 33 33 4 4 388 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 83 83 154 154 116 116 49 49 420 420
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 240 240 208 208 101 101 22 22 619 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 49 49 17 17 1 1 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 167 167 93 93 49 49 18 18 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 123 123 318 318 305 305 167 167 33 33 1 1 947 947
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 44 44 12 12 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 134 134 76 76 19 19 1 1 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 132 132 131 131 78 78 18 18 433 433
รวมทั้งหมด 385 385 1,318 1,318 1,249 1,249 625 625 182 182 66 66 3,825 3,825