ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 385 385 1,318 1,318 1,249 1,249 625 625 182 182 66 66 3,825 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 201 201 103 103 21 21 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 44 44 12 12 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 99 99 288 288 248 248 116 116 33 33 1 1 785 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 40 40 40 40 18 18 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 145 145 138 138 67 67 20 20 418 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 6 6 1 1 13 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 381 381 405 405 217 217 88 88 64 64 1,246 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 64 64 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 83 83 154 154 116 116 49 49 420 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 42 168 168 141 141 33 33 4 4 388 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 8 80 80 44 44 11 11 2 2 145 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 41 202 202 142 142 66 66 19 19 470 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 49 49 17 17 1 1 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 22 167 167 93 93 49 49 18 18 349 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 123 123 306 306 253 253 123 123 21 21 1 1 827 827
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 74 132 132 131 131 78 78 18 18 433 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 42 42 134 134 76 76 19 19 1 1 272 272
รวมทั้งหมด 385 385 1,318 1,318 1,249 1,249 625 625 182 182 66 66 3,825 3,825