ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 86 102 44 258 302 49 263 312 61 211 272 30 113 143 200 931 1,131
บริหารธุรกิจ 16 35 51 44 123 167 49 112 161 61 55 116 30 22 52 200 347 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 14 14 39 39 42 42 18 18 15 15 128 128
บธ.บ.การตลาด 7 7 39 39 30 30 14 14 4 4 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 44 44 49 49 61 61 30 30 200 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 45 45 39 39 23 23 3 3 124 124
บัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
บช.บ.การบัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
ศิลปศาสตร์ 29 29 50 50 50 50 59 59 26 26 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 18 18 25 25 27 27 7 7 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 32 32 25 25 32 32 19 19 129 129
รวมทั้งหมด 16 86 102 44 258 302 49 263 312 61 211 272 30 113 143 200 931 1,131