ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 42 42 132 132 111 111 65 65 29 29 9 9 388 388
พืชศาสตร์ 13 13 51 51 43 43 24 24 16 16 147 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 50 50 37 37 23 23 16 16 139 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 8 9 9 12 12 8 8 1 1 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 7 9 9 12 12 6 6 1 1 35 35
วิทยาศาสตร์ 10 10 28 28 26 26 13 13 2 2 9 9 88 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 2 2 1 1 1 1 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 10 21 21 23 23 10 10 1 1 9 9 74 74
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 38 38 18 18 12 12 5 5 78 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 29 29 12 12 9 9 5 5 57 57
วท.บ.ประมง 2 2 7 7 5 5 14 14
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 6 6 12 12 8 8 5 5 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6 12 12 6 6 2 2 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 42 42 132 132 111 111 65 65 29 29 9 9 388 388