ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 33 2 35 98 19 117 107 30 137 76 19 95 18 11 29 332 81 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 22 2 24 76 19 95 92 30 122 67 19 86 16 11 27 273 81 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 49 49 66 66 52 52 15 15 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 19 19 30 30 19 19 11 11 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 10 27 27 26 26 15 15 1 1 79 79
สหวิทยาการ 11 11 22 22 15 15 9 9 2 2 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 19 19 13 13 7 7 2 2 46 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 3 3 1 1 2 2 12 12
รวมทั้งหมด 33 2 35 98 19 117 107 30 137 76 19 95 18 11 29 332 81 413