ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 46 47 30 141 171 51 384 435 45 418 463 23 164 187 1 1 150 1,154 1,304
บริหารธุรกิจ 1 42 43 30 93 123 51 211 262 45 209 254 23 78 101 1 1 150 634 784
ปวส.การจัดการ 13 13 18 18 21 21 8 8 3 3 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 10 10 9 9 6 6 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 2 2 35 35 101 101 87 87 24 24 249 249
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 30 30 51 51 45 45 23 23 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 4 3 3 34 34 75 75 25 25 1 1 142 142
บัญชี 3 3 32 32 138 138 159 159 63 63 395 395
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 31 31 129 129 153 153 60 60 376 376
ศิลปศาสตร์ 1 1 16 16 35 35 50 50 23 23 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 22 22 39 39 9 9 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 1 46 47 30 141 171 51 384 435 45 418 463 23 164 187 1 1 150 1,154 1,304