ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 119 119 432 432 298 298 119 119 15 15 983 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 173 173 186 186 92 92 12 12 512 512
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 11 25 25 24 24 6 6 2 2 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 117 117 101 101 43 43 5 5 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 20 20 19 19 4 4 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 28 28 18 18 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 45 45 149 149 59 59 9 9 2 2 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 45 45 149 149 59 59 9 9 2 2 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 110 110 53 53 18 18 1 1 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 17 17 8 8 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 98 98 36 36 10 10 164 164
รวมทั้งหมด 119 119 432 432 298 298 119 119 15 15 983 983