ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 78 90 43 231 274 49 232 281 59 177 236 30 99 129 193 817 1,010
บริหารธุรกิจ 12 31 43 43 109 152 49 92 141 59 41 100 30 14 44 193 287 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 11 11 27 27 24 24 4 4 7 7 73 73
บธ.บ.การตลาด 7 7 38 38 30 30 14 14 4 4 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 43 43 49 49 59 59 30 30 193 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 44 44 37 37 23 23 3 3 120 120
บัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
บช.บ.การบัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 45 45 39 39 39 39 20 20 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 18 18 21 21 22 22 4 4 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 27 27 18 18 17 17 16 16 99 99
รวมทั้งหมด 12 78 90 43 231 274 49 232 281 59 177 236 30 99 129 193 817 1,010