ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 361 361 792 792 535 535 263 263 75 75 5 5 2,031 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 8 49 49 103 103 103 103 28 28 2 2 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 29 29 49 49 33 33 8 8 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 12 12 20 20 18 18 12 12 1 1 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 34 34 52 52 8 8 1 1 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 65 65 189 189 67 67 16 16 7 7 1 1 345 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 19 30 30 11 11 6 6 1 1 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 34 34 11 11 2 2 1 1 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 125 125 45 45 8 8 6 6 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 228 228 199 199 95 95 28 28 1 1 677 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 1 1 1 1 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 17 17 22 22 39 39 6 6 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 15 15 18 18 9 9 5 5 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 82 82 112 112 41 41 16 16 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49 49 63 63 29 29 7 7 1 1 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 26 33 33 26 26 2 2 2 2 1 1 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 94 183 183 78 78 28 28 5 5 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 44 29 29 14 14 8 8 4 4 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 50 154 154 64 64 20 20 1 1 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 143 143 88 88 21 21 7 7 1 1 328 328
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 24 24 10 10 2 2 1 1 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 20 20 23 23 12 12 2 2 1 1 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 96 96 66 66 17 17 5 5 1 1 225 225
รวมทั้งหมด 361 361 792 792 535 535 263 263 75 75 5 5 2,031 2,031