ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 46 49 28 148 176 19 178 197 11 124 135 5 58 63 3 3 66 557 623
บริหารธุรกิจ 3 24 27 28 84 112 19 68 87 11 51 62 5 14 19 3 3 66 244 310
บธ.บ.การจัดการ 8 8 49 49 49 49 30 30 9 9 1 1 146 146
บธ.บ.การตลาด 5 5 14 14 5 5 11 11 2 2 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 28 28 19 19 11 11 5 5 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 21 21 14 14 10 10 3 3 1 1 60 60
บัญชี 20 20 54 54 95 95 52 52 34 34 255 255
บช.บ.การบัญชี 20 20 54 54 95 95 52 52 34 34 255 255
ศิลปศาสตร์ 2 2 10 10 15 15 21 21 10 10 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 15 15 21 21 10 10 58 58
รวมทั้งหมด 3 46 49 28 148 176 19 178 197 11 124 135 5 58 63 3 3 66 557 623