ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 35 126 126 106 106 61 61 29 29 5 5 362 362
พืชศาสตร์ 12 12 51 51 43 43 22 22 16 16 144 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 12 50 50 37 37 21 21 16 16 136 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 8 9 9 12 12 8 8 1 1 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 7 9 9 12 12 6 6 1 1 35 35
วิทยาศาสตร์ 6 6 26 26 22 22 11 11 2 2 5 5 72 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 2 2 1 1 1 1 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 6 19 19 20 20 10 10 1 1 5 5 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 36 36 16 16 12 12 5 5 74 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 29 29 11 11 9 9 5 5 56 56
วท.บ.ประมง 2 2 5 5 4 4 11 11
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 4 4 13 13 8 8 5 5 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4 13 13 6 6 2 2 29 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 35 35 126 126 106 106 61 61 29 29 5 5 362 362