ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 10 7 55 62 24 76 100 40 55 95 18 15 33 89 211 300
บริหารธุรกิจ 8 8 7 48 55 24 68 92 40 44 84 18 8 26 89 176 265
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 17 17 6 6 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 1 1 2 2 1 1 12 12
บธ.บ.การจัดการ 2 2 25 25 35 35 24 24 5 5 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 24 24 40 40 18 18 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 9 9 15 15 12 12 2 2 40 40
ศิลปศาสตร์ 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
รวมทั้งหมด 10 10 7 55 62 24 76 100 40 55 95 18 15 33 89 211 300