ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 38 189 189 190 190 135 135 43 43 595 595
พืชศาสตร์ 5 5 47 47 35 35 30 30 9 9 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 37 37 29 29 24 24 5 5 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วิทยาศาสตร์ 3 3 11 11 13 13 12 12 5 5 44 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 11 11 13 13 12 12 5 5 44 44
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 64 64 60 60 40 40 12 12 191 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 8 8 2 2 4 4 24 24
ปวส.ประมง 3 3 7 7 1 1 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 35 35 42 42 31 31 10 10 119 119
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 48 48 64 64 33 33 7 7 164 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 16 16 15 15 6 6 5 5 50 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 32 32 19 19 2 2 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 38 189 189 190 190 135 135 43 43 595 595