ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 28 1 29 76 11 87 80 18 98 53 15 68 10 10 20 247 55 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 18 1 19 60 11 71 66 18 84 44 15 59 8 10 18 196 55 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 42 42 47 47 32 32 8 8 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 11 11 18 18 15 15 10 10 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 6 18 18 19 19 12 12 55 55
สหวิทยาการ 10 10 16 16 14 14 9 9 2 2 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 14 14 12 12 7 7 2 2 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10
รวมทั้งหมด 28 1 29 76 11 87 80 18 98 53 15 68 10 10 20 247 55 302