ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 43 44 27 137 164 50 361 411 43 387 430 22 153 175 1 1 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 1 39 40 27 90 117 50 205 255 43 202 245 22 77 99 1 1 143 614 757
ปวส.การตลาด 16 16 9 9 9 9 6 6 1 1 41 41
ปวส.การจัดการ 12 12 17 17 19 19 8 8 3 3 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 34 34 75 75 24 24 1 1 140 140
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 34 97 97 80 80 24 24 237 237
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 27 27 50 50 43 43 22 22 143 143
บัญชี 3 3 32 32 121 121 135 135 53 53 344 344
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 3 3 31 31 112 112 129 129 50 50 325 325
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 35 35 50 50 23 23 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 22 22 39 39 9 9 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 1 43 44 27 137 164 50 361 411 43 387 430 22 153 175 1 1 143 1,082 1,225