ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 11 35 35 40 40 28 28 8 8 29 29 151 151
วิทยาศาสตร์ 8 8 21 21 17 17 4 4 4 4 11 11 65 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 21 21 17 17 4 4 4 4 11 11 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 14 14 23 23 24 24 4 4 18 18 86 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 2 4 4 11 11 5 5 18 18 40 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 10 10 12 12 19 19 4 4 46 46
รวมทั้งหมด 11 11 35 35 40 40 28 28 8 8 29 29 151 151