ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 25 80 80 76 76 40 40 19 19 95 95 335 335
พืชศาสตร์ 8 8 33 33 27 27 18 18 11 11 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 33 33 27 27 17 17 11 11 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 49 49 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 45 45 76 76
วิทยาศาสตร์ 5 5 15 15 15 15 9 9 3 3 33 33 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 15 15 9 9 3 3 33 33 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 17 17 10 10 6 6 2 2 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 15 15 9 9 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 4 11 11 5 5 3 3 13 13 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 4 4 11 11 3 3 1 1 13 13 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 25 25 80 80 76 76 40 40 19 19 95 95 335 335