ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 26 26 69 69 54 54 11 11 131 131 302 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 13 57 57 52 52 10 10 106 106 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 20 20 6 6 35 35 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 22 22 15 15 37 37 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 19 19 17 17 4 4 34 34 79 79
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 13 13 12 12 2 2 1 1 25 25 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 13 13 12 12 2 2 1 1 25 25 64 64
รวมทั้งหมด 11 11 26 26 69 69 54 54 11 11 131 131 302 302