ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 204 204 721 721 535 535 231 231 67 67 762 762 2,520 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 41 41 154 154 139 139 59 59 15 15 164 164 572 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 12 12 3 3 2 2 37 37 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 105 105 66 66 10 10 8 8 56 56 264 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 6 6 45 45 46 46 5 5 32 32 136 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 57 57 261 261 220 220 105 105 38 38 312 312 993 993
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 8 15 15 2 2 1 1 14 14 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 28 28 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 24 74 74 35 35 5 5 1 1 68 68 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 74 74 97 97 29 29 16 16 92 92 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 38 38 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 28 28 43 43 41 41 8 8 38 38 162 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 69 69 178 178 79 79 27 27 1 1 137 137 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 31 34 34 10 10 8 8 61 61 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 38 144 144 69 69 19 19 1 1 76 76 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 128 128 97 97 40 40 13 13 149 149 464 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 13 13 12 12 1 1 33 33 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 18 18 5 5 2 2 34 34 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 90 90 59 59 14 14 3 3 68 68 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
รวมทั้งหมด 204 204 721 721 535 535 231 231 67 67 762 762 2,520 2,520