ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 125 125 127 127 79 79 29 29 254 254 648 648
พืชศาสตร์ 6 6 31 31 23 23 14 14 5 5 20 20 99 99
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 8 8 3 3 1 1 2 2 20 20 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 23 23 20 20 13 13 3 3 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 126 126 196 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 124 124 194 194
วิทยาศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 34 34 32 32 17 17 5 5 33 33 136 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 5 5 1 1 19 19 36 36
ปวส.ประมง 2 2 6 6 14 14 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 18 18 23 23 14 14 5 5 65 65
วท.บ.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 38 38 42 42 19 19 5 5 62 62 174 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 24 24 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 17 17 11 11 4 4 3 3 18 18 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 18 18 22 22 12 12 1 1 20 20 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 34 125 125 127 127 79 79 29 29 254 254 648 648