ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 148 213 232 747 979 172 846 1,018 71 647 718 17 225 242 227 930 1,157 784 3,543 4,327
บริหารธุรกิจ 65 109 174 232 430 662 172 473 645 71 382 453 17 131 148 227 581 808 784 2,106 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 30 65 65 43 43 24 24 8 8 37 37 207 207
บธ.บ.การจัดการ 26 26 97 97 68 68 54 54 10 10 13 13 268 268
บธ.บ.การตลาด 16 16 107 107 134 134 93 93 26 26 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 9 68 68 69 69 44 44 16 16 1 1 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 42 178 178 120 120 33 33 9 9 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 93 93 159 159 158 158 52 52 41 526 567 41 1,016 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 23 23 54 54 52 52 38 38 8 8 186 186 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 4 4 32 32
บัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
บช.บ.การบัญชี 32 32 247 247 234 234 135 135 36 36 189 189 873 873
ศิลปศาสตร์ 7 7 70 70 139 139 130 130 58 58 160 160 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 31 31 59 59 56 56 34 34 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 29 29 55 55 49 49 18 18 57 57 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 10 25 25 25 25 6 6 103 103 169 169
รวมทั้งหมด 65 148 213 232 747 979 172 846 1,018 71 647 718 17 225 242 227 930 1,157 784 3,543 4,327