ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 15 65 9 74 96 24 120 53 14 67 13 8 21 257 21 278 499 76 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 10 48 9 57 82 24 106 44 14 58 11 8 19 143 21 164 338 76 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 8 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 33 33 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 5 17 17 14 14 9 9 2 2 114 114 161 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 14 14 13 13 8 8 2 2 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 10 10 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 15 15 65 9 74 96 24 120 53 14 67 13 8 21 257 21 278 499 76 575