ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 12 78 78 87 87 72 72 52 52 121 121 422 422
พืชศาสตร์ 2 2 13 13 16 16 10 10 11 11 7 7 59 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 8 8 8 8 5 5 7 7 30 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 8 8 3 3 16 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 4 4 5 5 11 11
เรียนรวม 4 4 12 12 31 31 36 36 19 19 69 69 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 1 1 5 5 6 6 4 4 14 14 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 11 11 26 26 30 30 15 15 55 55 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 28 28 16 16 7 7 2 2 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 25 25 24 24 19 19 20 20 45 45 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 10 10 8 8 19 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 13 13 15 15 17 17 8 8 43 43 99 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 12 12 2 2 15 15
รวมทั้งหมด 12 12 78 78 87 87 72 72 52 52 121 121 422 422