ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 11 5 34 39 42 53 95 42 30 72 11 8 19 22 65 87 122 201 323
บริหารธุรกิจ 10 10 5 31 36 42 47 89 42 24 66 11 4 15 22 54 76 122 170 292
ปวส.การจัดการ 2 2 12 12 5 5 2 2 12 12 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 10 10 20 20
บธ.บ.การจัดการ 2 2 13 13 20 20 8 8 2 2 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 21 21 12 12 1 1 32 32 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 42 42 42 42 11 11 22 22 121 121
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 6 6 4 4 11 11 31 31
รวมทั้งหมด 11 11 5 34 39 42 53 95 42 30 72 11 8 19 22 65 87 122 201 323