ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 12 78 78 87 87 72 72 52 52 121 121 422 422
พืชศาสตร์ 2 2 13 13 16 16 10 10 11 11 7 7 59 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 8 8 3 3 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 8 8 8 8 5 5 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 4 4 5 5 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 12 12 31 31 36 36 19 19 69 69 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 1 1 5 5 6 6 4 4 14 14 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 11 11 26 26 30 30 15 15 55 55 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 28 28 16 16 7 7 2 2 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 25 25 24 24 19 19 20 20 45 45 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 13 13 15 15 17 17 8 8 43 43 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 10 10 8 8 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 12 12 2 2 15 15
รวมทั้งหมด 12 12 78 78 87 87 72 72 52 52 121 121 422 422