ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 8 12 5 53 58 4 117 121 1 94 95 1 41 42 28 143 171 43 456 499
บริหารธุรกิจ 4 4 8 5 31 36 4 62 66 1 51 52 1 16 17 28 77 105 43 241 284
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 16 16 3 3 49 49
บธ.บ.การตลาด 4 4 15 15 23 23 18 18 7 7 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 28 28 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 77 77 125 125
บัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 66 66 215 215
บช.บ.การบัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 66 66 215 215
รวมทั้งหมด 4 8 12 5 53 58 4 117 121 1 94 95 1 41 42 28 143 171 43 456 499