ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 161 161 704 704 531 531 230 230 67 67 737 737 2,430 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 5 37 37 109 109 109 109 23 23 82 82 365 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 25 25 43 43 40 40 8 8 36 36 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 45 45 46 46 5 5 32 32 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 145 145 94 94 13 13 10 10 124 124 420 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 12 12 3 3 2 2 34 34 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 104 104 66 66 10 10 8 8 56 56 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 45 231 231 175 175 64 64 30 30 262 262 807 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 2 2 1 1 13 13 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 27 27 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 73 73 95 95 29 29 16 16 88 88 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 73 73 35 35 5 5 1 1 65 65 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 35 35 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 171 171 79 79 27 27 1 1 123 123 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 16 34 34 10 10 8 8 54 54 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 137 137 69 69 19 19 1 1 69 69 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 120 120 74 74 17 17 3 3 146 146 389 389
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 4 4 2 2 33 33 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 13 13 12 12 1 1 33 33 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 89 89 58 58 14 14 3 3 80 80 259 259
รวมทั้งหมด 161 161 704 704 531 531 230 230 67 67 737 737 2,430 2,430