ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 161 161 704 704 531 531 230 230 67 67 737 737 2,430 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 35 35 150 150 139 139 59 59 15 15 156 156 554 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 12 12 3 3 2 2 34 34 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 104 104 66 66 10 10 8 8 56 56 261 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 45 45 46 46 5 5 32 32 134 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 256 256 218 218 104 104 38 38 298 298 962 962
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 2 2 1 1 13 13 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 27 27 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 73 73 35 35 5 5 1 1 65 65 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 73 73 95 95 29 29 16 16 88 88 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 35 35 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 25 25 43 43 40 40 8 8 36 36 155 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 171 171 79 79 27 27 1 1 123 123 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 16 34 34 10 10 8 8 54 54 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 137 137 69 69 19 19 1 1 69 69 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 127 127 95 95 40 40 13 13 160 160 465 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 13 13 12 12 1 1 33 33 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 4 4 2 2 33 33 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 89 89 58 58 14 14 3 3 80 80 259 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 23 23 10 10 14 14 76 76
รวมทั้งหมด 161 161 704 704 531 531 230 230 67 67 737 737 2,430 2,430