ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 4 15 15 31 31 10 10 2 2 11 11 73 73
การออกแบบ 4 4 15 15 31 31 10 10 2 2 11 11 73 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4 4 15 15 31 31 10 10 2 2 11 11 73 73
รวมทั้งหมด 4 4 15 15 31 31 10 10 2 2 11 11 73 73