ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 20 21 8 119 127 16 124 140 5 81 86 32 32 136 136 30 512 542
บริหารธุรกิจ 1 12 13 8 63 71 16 54 70 5 27 32 11 11 65 65 30 232 262
บธ.บ.การจัดการ 5 5 30 30 27 27 12 12 6 6 2 2 82 82
บธ.บ.การตลาด 11 11 9 9 8 8 2 2 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 8 8 16 16 5 5 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 63 63 120 120
บัญชี 7 7 47 47 62 62 40 40 17 17 58 58 231 231
บช.บ.การบัญชี 7 7 47 47 62 62 40 40 17 17 58 58 231 231
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 8 8 14 14 4 4 13 13 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 9 9 8 8 14 14 4 4 13 13 49 49
รวมทั้งหมด 1 20 21 8 119 127 16 124 140 5 81 86 32 32 136 136 30 512 542