ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 162 1,035 1,035 989 989 438 438 118 118 854 854 3,596 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 10 117 117 175 175 70 70 12 12 96 96 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 2 25 25 56 56 25 25 1 1 29 29 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 5 65 65 53 53 7 7 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 12 12 19 19 11 11 6 6 35 35 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 27 27 5 5 32 32 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 227 227 188 188 87 87 20 20 150 150 720 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 17 17 9 9 2 2 15 15 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 7 33 33 32 32 10 10 4 4 27 27 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 124 124 125 125 59 59 11 11 59 59 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 50 50 19 19 9 9 1 1 49 49 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 4 4 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 286 286 278 278 136 136 53 53 334 334 1,122 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 16 16 7 7 1 1 33 33 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 18 18 11 11 4 4 1 1 18 18 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 78 78 99 99 86 86 31 31 170 170 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 21 127 127 117 117 21 21 1 1 54 54 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 46 46 26 26 6 6 1 1 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 5 5 5 11 11 6 6 50 50 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 12 9 9 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 21 142 142 104 104 54 54 20 20 99 99 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 28 28 28 28 16 16 1 1 34 34 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 14 14 114 114 76 76 38 38 19 19 65 65 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 263 263 244 244 91 91 13 13 175 175 834 834
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 2 2 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 20 20 9 9 4 4 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 8 8 5 5 6 6 17 17 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 125 125 136 136 60 60 8 8 110 110 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 14 112 112 81 81 16 16 1 1 48 48 272 272
รวมทั้งหมด 162 162 1,035 1,035 989 989 438 438 118 118 854 854 3,596 3,596