ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 162 162 1,035 1,035 989 989 438 438 118 118 854 854 3,596 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 227 227 188 188 87 87 20 20 150 150 720 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 17 17 9 9 2 2 15 15 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 7 33 33 32 32 10 10 4 4 27 27 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 50 50 19 19 9 9 1 1 49 49 139 139
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 124 124 125 125 59 59 11 11 59 59 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 4 4 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 363 363 350 350 154 154 59 59 369 369 1,338 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 16 16 7 7 1 1 33 33 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 18 18 11 11 4 4 1 1 18 18 53 53
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 21 127 127 117 117 21 21 1 1 54 54 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 78 78 99 99 86 86 31 31 170 170 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 46 46 26 26 6 6 1 1 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 5 5 5 11 11 6 6 50 50 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 12 12 19 19 11 11 6 6 35 35 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 5 65 65 53 53 7 7 130 130
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 12 9 9 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 23 167 167 160 160 79 79 21 21 128 128 578 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 2 25 25 56 56 25 25 1 1 29 29 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 28 28 28 28 16 16 1 1 34 34 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 14 14 114 114 76 76 38 38 19 19 65 65 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 278 278 291 291 118 118 18 18 207 207 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 8 8 5 5 6 6 17 17 37 37
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 2 2 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 20 20 9 9 4 4 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 14 112 112 81 81 16 16 1 1 48 48 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 125 125 136 136 60 60 8 8 110 110 472 472
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 27 27 5 5 32 32 126 126
รวมทั้งหมด 162 162 1,035 1,035 989 989 438 438 118 118 854 854 3,596 3,596