ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 10 47 228 48 276 369 98 467 280 70 350 70 20 90 250 71 321 1,234 317 1,551
การออกแบบ 19 19 85 85 118 118 105 1 106 37 6 43 108 2 110 472 9 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 11 11 38 38 39 39 44 44 13 13 35 35 180 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 9 9 34 34 39 39 15 15 34 34 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 8 38 38 45 45 22 22 9 9 39 39 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 6 6 2 2 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 9 9 73 73 74 74 40 40 7 7 39 39 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 7 49 49 54 54 28 28 5 5 24 24 167 167
ทล.บ.เซรามิก 2 2 24 24 20 20 12 12 2 2 15 15 75 75
ศิลปกรรม 10 10 48 48 98 98 69 69 14 14 69 69 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 10 48 48 98 98 69 69 14 14 69 69 308 308
สถาปัตยกรรม 9 9 70 70 177 177 135 135 26 26 103 103 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 2 2 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 4 23 23 60 60 54 54 15 15 35 35 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 4 4 44 44 115 115 81 81 11 11 68 68 323 323
รวมทั้งหมด 37 10 47 228 48 276 369 98 467 280 70 350 70 20 90 250 71 321 1,234 317 1,551