ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 13 1 105 106 1 195 196 236 236 97 97 256 256 2 902 904
บริหารธุรกิจ 11 11 1 57 58 1 94 95 119 119 54 54 163 163 2 498 500
ปวส.การจัดการ 7 7 5 5 5 5 1 1 15 15 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 8 8 4 4 7 7 5 5 10 10 37 37
ปวส.การตลาด 6 6 12 12 2 2 5 5 14 14 39 39
บธ.บ.การจัดการ 1 1 18 18 34 34 29 29 10 10 92 92
บธ.บ.การตลาด 9 9 12 12 9 9 6 6 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 3 3 37 37 64 64 32 32 124 124 261 261
บัญชี 1 1 35 35 85 85 89 89 26 26 84 84 320 320
บช.บ.การบัญชี 1 1 35 35 85 85 89 89 26 26 84 84 320 320
ศิลปศาสตร์ 1 1 13 13 16 16 28 28 17 17 9 9 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 8 8 8 8 22 22 7 7 9 9 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 8 8 6 6 10 10 29 29
รวมทั้งหมด 13 13 1 105 106 1 195 196 236 236 97 97 256 256 2 902 904