ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 6 71 71 85 85 71 71 50 50 118 118 401 401
พืชศาสตร์ 10 10 15 15 9 9 11 11 7 7 52 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 7 7 3 3 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 8 8 5 5 7 7 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 4 4 5 5 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 12 12 30 30 36 36 19 19 66 66 165 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 5 5 6 6 4 4 13 13 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 25 25 30 30 15 15 53 53 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 28 28 16 16 7 7 2 2 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 21 21 24 24 19 19 18 18 45 45 129 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 11 11 15 15 17 17 7 7 43 43 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 9 9 8 8 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 11 11 2 2 14 14
รวมทั้งหมด 6 6 71 71 85 85 71 71 50 50 118 118 401 401