ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 65 941 1,006 65 941 1,006
บริหารธุรกิจ 65 347 412 65 347 412
บธ.บ.การจัดการ 35 35 35 35
บธ.บ.การตลาด 35 35 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 65 65 65 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 277 277 277 277
บัญชี 412 412 412 412
บช.บ.การบัญชี 412 412 412 412
ศิลปศาสตร์ 182 182 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 123 123 123 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 34 34 34 34
รวมทั้งหมด 65 941 1,006 65 941 1,006