ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,686 2,686 2,686 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 377 377 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 83 83 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 123 123 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 171 171
วิศวกรรมเครื่องกล 458 458 458 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 104 104 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 265 265 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 914 914 914 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 43 43 43 43
ปวส.ไฟฟ้า 96 96 96 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 109 109 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 350 350 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 244 244 244
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 486 486 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 350 350 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 451 451 451 451
ปวส.ช่างโลหะ 54 54 54 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 305 305 305 305
รวมทั้งหมด 2,686 2,686 2,686 2,686